ලීන් සික්ස් සිග්මා සංකල්පය පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමේ සහතික පත්‍ර පාඨමාලාව (Lean Six Sigma Awareness P

ආයතන වල විධිමත් ගැටළු නිරාකරණය කිරීමේ ක්‍රියාදාමයක් ලෙස ප්‍රකට ලීන් සික්ස් සිග්මා (Lean Six Sigma) සංකල්පය පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමේ සහතික පත්‍ර වැඩමුළුවක් මැයි මස 20 වන දින කොළඹ දී පැවැත් වීමට Dr. Mikel J Harry Six Sigma Management Institute Asia සමාගම විසින් සංවිධානය කර ඇති අතර, ඔබගේ ආයතනයේ සේවකයන් මේ සඳහා සහභාගි කරවීමට කැමති නම් infoasia@ssmi-asia යන ඊ-මේල් ලිපිනයට හෝ + 94 77 333 9300 අංකය හරහා සම්බන්ධ වන්න. මෙය සඳහා විශ්ව විද්‍යාල සිසුන්ටත් සහභාගී විය හැක.

ඉදිරිපත් කිරීම : දුමිදු රණවීර, ගාමින්ද ප්‍රියවිරාජ්, සුනෙත් චිත්‍රානන්ද ( චුටි මල්ලි හා පොඩි මල්ලි)

Featured Posts